Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

Consultant on-line

You are here

Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit.

marti, octombrie 10, 2023 - 08:45

Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu pentru anul 2023
Denumirea autorității contractante: Întreprinderea de Stat EDITURA ”STATISTICA”.
Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): mun.Chișinău, str. București 34, MD - 2001.
Numărul de telefon și persoana de contact: tel-fix. 022 274134,022 274547,062101201, 069765543.
Obiectul achiziției: Auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.
Termenul-limită de depunere a ofertelor: 13 noiembrie 2023, ora 16:00 .
Cerințe față de conținutul ofertei: Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2015. Ofertele depuse în termenul stabilit, vor fi înregistrate la ÎS Editura ”STATISTICA”, ulterior vor fi transmise spre a fi deschise și evaluate către Consiliul de Administrație al ÎS Editura ”STATISTICA”.Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blanchetă cu antet a entității de audit în limba română, cu număr și dată de ieșire, care va avea următorul conținut:
⦁    Denumirea și sediul entității de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, datele bancare, inclusive cu privire la auditul situațiilor financiare conform IFRS;
⦁    Descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
⦁    Numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
⦁    Perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
⦁    Termenul de prezentare a raportului auditorului;
⦁    Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
⦁    Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
⦁    Onorariul de audit;
⦁    Semnătura conducătorului.
Oferta comercială va fi prezentată în monedă națională (lei) în două variante, fără TVA și cu includerea a TVA;
I.    Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al ÎS Editura ”STATISTICA”, ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul lit. a)-e) din pct. 8 al Regulamentului, aprobat prin HG nr. 875/2015. Câștigătorul va fi desemnat operatorul economic care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
II.    Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț
Pentru informații suplimentare: tel.: 022 274134, 022 274547, 062101201,069765543.
Anexă: Caietul de sarcini.